Đầu Giảm Tốc GHM - Wansin
http://vtmc.com.vn/upload/product/wansin-ghm.png http://vtmc.com.vn/upload/product/wansin-ghm-hang-mau-1-.png http://vtmc.com.vn/upload/product/wansin-ghm-hang-mau-2-.png