Đầu Giảm Tốc GVD - Wansin
http://vtmc.com.vn/upload/product/wansin-gvd.png