Motor Giảm Tốc Chân Đế - Wansin
http://vtmc.com.vn/upload/product/wansin-gh.png http://vtmc.com.vn/upload/product/wansin-gh-hang-mau.png